Home » Location

Location

Please find below the coordinates of the Hombu Dojo in Shinjuku, Tokyo.

Address:
162-004420 Kikui-cho
Shinjuku-ku
Tokyo, Japan
Tel: 03-3203-5765
hombu@Shorinjiryu-hombu.com

Tokyo Metro:
Tozai line Waseda station, 5 minute walk.