Karate

Refers to the Okinawan and Japanese empty hand martial arts such as: Shorinji-ryu, Shorin-ryu, Shotokan, Chito-ryu, Goju-ryu, Shito-ryu, Isshin-ryu, Kyokushin, Uechi-ryu, Wado-ryu.